[FALSU] Lista Formasaun Governu da IX  Tinan 2023 Ne’ebé Lidera Husi Partidu CNRT

Iha loron 25 Maiu 2023, iha pájina Facebook ho naran FUKUN TIMOR NEWS, https://web.facebook.com/search/top?q=fukun%20timor%20news, publika lista relasiona ho formasaun Governu ba dala sia. Informasaun ne’e, ema konsege hare hamutuk na’in 139 no hato’o komentáriu ba informasaun ne’e hamutuk 44 nomós fahe informasaun ne’e hamutuk 283.

Fonte hoax:

FUKUN TIMOR NEWS: https://web.facebook.com/search/top?q=fukun%20timor%20news

Ekipa Timor-Leste Fact-Chek verifika informasaun ne’e liu husi YouTube no hetan katak Portavós partidu CNRT, Tomas Cabral, dehan katak ?\”ami nunka dehan loos tanba ida ne’e direitu Presidente Partidu nian, ba kompozisaun sira hanesan ne’e, kona-ba lista Governu nian, Partidu sei identifika se mak atu ba Primeiru Ministru no membru sira, ho nune’e lista sira ne’e, ema sira publika hakarak halo situasaun manas no lista ne laloos.”

Imajen Orijinál:

SMNEWS TIMOR https://www.youtube.com/watch?v=xi_yuQKgwOs ne’ebé publika iha loron 26 Maiu 2023.

Rezumu:

Nune’e hakarak dehan katak lista ne’ebé publika husi FUKUN TIMOR NEWS Falsu no laloos.

Referénsia: SMNEWSTIMOR https://www.youtube.com/watch?v=xi_yuQKgwOs

Related posts